Đang tải trang, vui lòng đợi...

 
T2 - T68AM - 9PM
HeadP1403, tòa A1, Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm
Theo dõi chúng tôi

Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp trong đơn vị HCSN

16 Tháng Mười Hai, 20190
Cho đến hiện nay, kế toán đã, đang và sẽ là một lĩnh vực được nhiều người quan tâm bởi tầm quan trọng của lĩnh vực này đối với các đơn vị đang hoạt động trên cả nước. Kế toán được chia thành nhiều lĩnh vực như kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng, kế toán hành chính sự nghiệp,…từng lĩnh vực kế toán lại có những đặc điểm riêng . Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về nhiệm vụ của kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp.
nhiệm vụ của kế toán tổng hợp
Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp trong đơn vị HCSN

1. Hiểu về kế toán hành chính sự nghiệp 

1.1 Đơn vị hành chính là gì?

Đơn vị hành chính sự nghiệp thực chất là tên gọi chung của hai cụm từ: cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

+ Các cơ quan hành chính là hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương bao gồm cả các viện kiểm sát đến các Tòa án nhân dân các cấp. học kế toán cho người mới bắt đầu

ktvh
Hình 1. Bộ máy tổ chức của Nhà nước

Chức năng quản lý Nhà nước

Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu do NS cấp

Cơ cấu tổ chức:

– Tổ chức theo chiều dọc từ Trung ương đến địa phương

– Tổ chức theo chiều ngang theo ngành, lĩnh vực

⇒ Hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận

⇒ Sử dụng NSNN để hoạt động (quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho XH

1.2 Đơn vị sự nghiệp là gì? 

– Các đơn vị sự nghiệp là các đơn vị do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập để thực hiện chức năng riêng của từng ban, ngành, lĩnh vực như bệnh viện, trường học, ủy ban nhân dân,…

– Chức năng cung cấp dịch vụ công cho XH

– Nguồn kinh phí hoạt động: kinh phí NS cấp + thu sự nghiệp

– Có thể thực hiện một số hoạt động SXKD nhằm mục tiêu lợi nhuận.

2. Đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN 

– Hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và được NSNNcấp toàn bộ hoặc một phần dự toán được duyệt.

– Đơn vị phải lập dự toán thu chi theo quy trình NS theo đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức do Nhà nước quy định.

– Đơn vị HCSN trong cùng một ngành theo 1 hệ thống chiều dọc được chia thành 3 cấp:

 • Đơn vị dự toán cấp 1
 • Đơn vị dự toán cấp 2
 • Đơn vị dự toán cấp 3

3. Các cấp dự toán trong quản lý – sử dụng NSNN 

nhiệm vụ của kế toán tổng hợp
Hình 2. Các cấp dự toán NSNN

Quy trình ngân sách 

nhiệm vụ của kế toán tổng hợp
Hình 3. Quy trình ngân sách

4. Các hoạt động HCSN và đối tượng kế toán HCSN

Các hoạt động bao gồm: Hoạt động HCSN; Thực hiện chương trình, dự án; Thực hiện Đơn đặt hàng của NN và Hoạt động SXKD.

Đối tượng KT:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền
 • Vật tư và Tài sản cố định
 • Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị
 • Nguồn kinh phí, quỹ
 • Chênh lệch Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi
 • Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước
 • Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị

Yêu cầu kế toán: Trung thực khách quan, công khai, dễ hiểu, kịp thời, đầy đủ – có thể so sánh được

Nguyên tắc kế toán:

kế toán
Hình 4. Nguyên tắc kế toán

Mục lục ngân sách nhà nước:

Hệ thống MLNSNN là bảng phân loại các khoản thu, chi NSNN theo:

 • Cơ quan chủ quản: Danh mục mã số Chương
 • Ngành kinh tế: Danh mục mã số loại, khoản
 • Nội dung kinh tế (nội dung thu, chi NS): Danh mục mã số mục, tiểu mục, nhóm, tiểu nhóm

⇒ Nhằm phục vụ cho công tác lập, chấp hành, kế toán, quyết toán NSNN và phân tích các hoạt động kinh tế, tài chính thuộc khu vực Nhà nước (nhiệm vụ của kế toán tổng hợp)

5. Chứng từ kế toán hành chính sự nghiệp

 • Chỉ tiêu lao động tiền lương
 • Chỉ tiêu vật tư
 • Chỉ tiêu tiền tệ
 • Chỉ tiêu tài sản cố định
 • Chứng từ ban hành theo các văn bản pháp luật khác (vé, biên lai thu phí, lệ phí, các loại hóa đơn…)

6. Sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp 

Hình thức kế toán: là hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán bao gồm số lượng các loại sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, kết cấu sổ, mối quan hệ về trình tự và phương pháp ghi chép, kiểm tra, đối chiếu giữa các sổ kế toán cũng như việc tổng hợp số liệu để lập BCTC

 • Hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính (nhiệm vụ của kế toán tổng hợp)

7. Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp hành chính sự nghiệp

– Thu thập , phản ánh , xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh tại đơn vị.

– Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ, chính sách của Nhà nước (nhiệm vụ của kế toán tổng hợp)

– Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới

Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định . Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu . Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn quỹ ở đơn vị

8. Nội dung công tác kế toán tổng hợp đơn vị hành chính sự nghiệp 

– Kế toán vốn bằng tiền:

+ Phản ánh những con số hiện có và tình hình biến động của những loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm : Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các ngân hàng, kho bạc

– Kế toán vật tư tài sản:

+ Phản ánh được số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, tình hình biến động của các công cụ, dụng cụ, các sản phẩm, hàng hóa tại đơn vị.

+ Phản ánh được số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố định hiện có, phản ánh tình hình biến động của tài sản cố định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa Tài sản tại các đơn vị.

– Kế toán thanh toán:

+  Phản ánh những khoản nợ cần phải thu và tình hình thanh toán những khoản nợ cần phải thu theo từng đối tượng thanh toán ở cả trong và ngoài đơn vị.

+  Phản ánh những khoản nợ cần phải trả, các khoản trích nộp theo lương, nhũng khoản phải trả cán bộ viên chức và những khoản phải trả, cần phải nộp khác.

+  Các đơn vị các cá tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải đăng ký kê khai nộp thuế theo đúng như luật định

– Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ:

+  Phản ánh việc tiếp nhận, việc quản lý sử dụng những nguồn kinh phí ngân sách cấp, nguồn kinh phí thu tại những đơn vị, nguồn kinh phí viện trợ, nguồn kinh phí tài trợ và thanh quyết toán những nguồn kinh phí, phản ánh những con số hiện có và tình hình biến động của nguồn kinh phí hình thành nên tài sản cố định.

+  Phản ánh tình hình trích lập và tình hình sử dụng quỹ của đơn vị : quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng,  quỹ phát triển HĐSN, quỹ phúc lợi.

– Kế toán các khoản thu ngân sách:

+  Phản ánh các khoản thu về phí, lệ phí và  những khoản thu SN phát sinh ở chính đơn vị (nhiệm vụ của kế toán tổng hợp)

+  Phản ánh các khoản thu về HĐ SXDV, thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu lãi tiền gửi…

– Kế toán các khoản chi ngân sách:

+  Phản ánh được những khoản chi thường xuyên, chi sản xuất dịch vụ và chi phí của những hoạt động khác trên cơ sở đó để có thể xác định kết quả của các hoạt động sản xuất dịch vụ và của các hoạt động khác.

+  Phản ánh những khoản chi không Thường xuyên như : chi thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, đề tài Cấp bộ, ngành, chi nhiệm vụ đặt hàng của nhà nước…..

– Lập báo cáo tài chính và phân tích quyết toán của đơn vị:

+  Dựa trên cơ sở tổng số thu và chi của từng hoạt động để có thể xác định các kết quả chênh lệch thu chi để có những phương án phân phối số chênh lệch đó theo đúng như quy định của cơ chế tài chính (nhiệm vụ của kế toán tổng hợp)

+  Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định để gửi lên cơ quan các cấp trên và các cơ quan tài chính.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệP1403 Tòa nhà Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
https://ketoanluka.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHTheo dõi chúng tôi
VPGD
Văn Phòng Đại Diện
Liên hệTìm chúng tôi ở đâu?
https://ketoanluka.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Mạng xã hộiTheo dõi chúng tôi

Copyright by ketoanluka.vn. All rights reserved.

Copyright by ketoanluka.vn. All rights reserved.